REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO
„www.lekarz-radzi.com”

Art. 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu internetowego lekarz-radzi.com znajdującego się pod adresem internetowym http://www.lekarz-radzi.com. Regulamin określa prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis. Każdy potencjalny Użytkownik z chwilą rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.
 2. Serwis internetowy www.lekarz-radzi.com jest autorskim projektem lek. med. Ewy Rachwał-Kleinrok, pediatry i specjalisty psychiatrii dzieci i młodzieży.
 3. Serwis internetowy www.lekarz-radzi.com informuje, że:
  1. Porady podstawowe oraz Porady konsultacyjne nie są świadczeniami zdrowotnymi w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej. Nie są konsultacją lekarską ani poradą lekarską. Nie mogą być także podstawą do podejmowania bądź zaniechania przez Użytkownika leczenia, terapii, przyjmowania lub nieprzyjmowania leków, itp.
  2. Porady podstawowe oraz Porady konsultacyjne nie zastępują bezpośredniej wizyty u lekarza. Tylko bezpośredni kontakt pacjenta z lekarzem oraz osobiste zbadanie pacjenta przez lekarza umożliwia postawienie diagnozy, podjęcie leczenia lub innych działań o charakterze zdrowotnym.
  3. Dane będące wynikiem Świadczenia Konsultacyjnego nie stanowią dokumentacji medycznej w rozumieniu Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Prawa Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 159 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania, wraz z późniejszymi zmianami.
 4. Opłaty za usługi świadczone w ramach Serwisu realizowane są za pośrednictwem systemu www.dotpay.pl (Dotpay S.A. ul.Wielicka 72, 30-552 Kraków). Wszelkie uwagi, zastrzeżenia, reklamacje dotyczące realizacji płatności należy zgłaszać bezpośrednio do operatora systemu www.dotpay .pl.

 

Art. 2
Definicje określeń używanych w Regulaminie

 1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

Administrator” — właściciel oraz podmiot świadczący usługi w ramach Serwisu na rzecz Użytkowników Serwisu, którym jest lek. med. Ewa Rachwał – Kleinrok, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą RACHWAŁ - KLEINROK EWA SPECJALISTYCZNY GABINET LEKARSKI, ul. Hetmana Żółkiewskiego 12, 22-335 Żółkiewka, NIP: 712-105-67-01, REGON: 431006977.

Użytkownik” — pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu oraz rejestrację uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Serwis.

Regulamin” — przedmiotowy dokument normujący prawa i obowiązki Użytkowników serwisu www.lekarz-radzi.com oraz załączniki stanowiące integralną część dokumentu.

Serwis” — autorskim projektem lek. med. Ewy Rachwał-Kleinrok, pediatry i specjalisty psychiatrii dzieci i młodzieży, figurujący pod adresem internetowym www.lekarz-radzi.com , będący platformą internetową, umożliwiający Użytkownikom możliwość uzyskania odpłatnych Porad podstawowych oraz Porad konsultacyjnych dotyczących wiedzy medycznej z zakresu pediatrii i psychiatrii (dzieci i młodzieży). Za pośrednictwem Serwisu świadczone są lub mogą być świadczone w przyszłości, odpłatne i nieodpłatne usługi na rzecz Użytkowników związane z przedmiotem Serwisu.

Rejestracja” – procedura wypełniania formularze rejestracyjnego, służącego do zadania pojedynczego pytania w zakresie Porady podstawowej lub Porady konsultacyjnej.

Formularz rejestracyjny” - służy do zadania pojedynczego pytania celem uzyskania Porady podstawowej lub Porady konsultacyjnej. Formularz rejestracyjny nie zawiera imienia ani nazwiska Użytkownika, daty urodzenia, adresu, numeru Pesel oraz innych danych pozwalających na identyfikację Użytkownika. Formularz rejestracyjny zawiera dane dotyczące płci, wieku oraz problemu zdrowotnego, które są niezbędne do prawidłowego zakończenia procesu rejestracyjnego i udzielenia Porady podstawowej lub Porady konsultacyjnej. Podanie przez Użytkownika danych w formularzu rejestracyjnym ma charakter dobrowolny, ale dane te są niezbędne do uzyskania usługi.

Porada” – ilekroć Regulamin posługuje się pojęciem „Porada”, odnosi się ono zarówno do Porady podstawowej jak i Porady konsultacyjnej.

Porada podstawowa” - porada uzyskana po zadaniu 1 pytania wpisanego do formularza rejestracyjnego (do 300 znaków) w cenie określonej w Cenniku. Porada udzielana jest w czasie do 48 godzin od zaksięgowania opłaty za zadane pytanie.

Porada konsultacyjna” - porada uzyskana po zadaniu 1 pytania wpisanego do formularza rejestracyjnego (do 500 znaków) w przypadku długotrwałej lub przewlekłej choroby w cenie określonej w Cenniku. Porada udzielana jest w czasie do 48 godzin od zaksięgowania opłaty za zadane pytanie.

Cennik” – Załącznik do Regulaminu określający wysokość opłat za poszczególne usługi świadczone w ramach Serwisu. Cena za poszczególne usługi może różnić się także w zależności od wybranej formy płatności (przelew, karta płatnicza/kredytowa, SMS, itp.) – szczegółowy opis jest zawarty w Cenniku.

 

Art. 3
Techniczne warunki korzystania z Serwisu

 1. Właścicielem Serwisu jest Administrator.
 2. Przedmiotem działalności Serwisu jest umożliwienie Użytkownikom uzyskania odpłatnie, za pośrednictwem sieci Internet, informacji w postaci Porad podstawowych oraz Porad konsultacyjnych w zakresie wiedzy medycznej z zakresu pediatrii i psychiatrii dzieci i młodzieży.
 3. Niezbędnym dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu „cookies” oraz konto poczty elektronicznej e-mail.
 4. Ochronie prawnej podlegają w szczególności nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie, filmy oraz baza danych.

 

Art. 4
Korzystanie z usług świadczonych w ramach Serwisu

 1. Korzystanie z Serwisu w zakresie przeglądania jest dobrowolne i oparte na zasadach odpłatności za usług.
 2. W ramach Serwisu usługa Porady świadczona jest w dwóch wariantach:
  1. Porada podstawowa – długość zapytania umieszczonego na Formularzu rejestracyjnym ograniczona jest do maksymalnie 300 znaków (obejmujących spację, znaki interpunkcyjne i przestankowe, liczby, symbole, itp.),
  2. Porada konsultacyjna - długość zapytania umieszczonego na Formularzu rejestracyjnym ograniczona jest do maksymalnie 500 znaków (obejmujących spację, znaki interpunkcyjne i przestankowe, liczby, symbole, itp.).
 3. Porada jest udzielana w terminie do 72 godzin od momentu zapłaty ceny zgodnie z postanowieniami art. 5 ust. 5.4 Regulaminu.
 4. Cennik przewiduje opłaty w różnej wysokości – w zależności od wybranego wariantu Porady.
 5. Procedura rejestracyjna jest związana z możliwością skorzystaniem przez Użytkownika z odpłatnego uzyskania odpowiedzi na pytanie (w formie Porady podstawowej lub Porady konsultacyjnej) zawarte w formularzu rejestracyjnym. Formularz rejestracyjny znajduje się pod adresem www.lekarz-radzi.com. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą wysłania przez Użytkownika wypełnionego Formularza rejestracyjnego i uiszczenia przez Użytkownika opłaty zgodnej z obowiązującym Cennikiem za daną Poradę.
 6. Użytkownik zobowiązuje się do podania w formularzu wszystkich wymaganych tam informacji i we właściwych polach. Formularz rejestracyjny nie zawiera imienia ani nazwiska Użytkownika, daty urodzenia, adresu, numeru Pesel oraz innych danych pozwalających na identyfikację Użytkownika. Formularz rejestracyjny zawiera dane dotyczące płci, wieku oraz problemu zdrowotnego, które są niezbędne do prawidłowego zakończenia procesu rejestracyjnego i udzielenia Porady. Podanie przez Użytkownika danych w formularzu rejestracyjnym ma charakter dobrowolny.
 7. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
  1. „zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia”;
  2. „dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Serwisu”;
  3. „dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą”;
  4. „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, przekazanych w formularzu rejestracyjnym, dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną”;
  5. „zobowiązuję się do uiszczenia opłaty zgodnie z obowiązującym Cennikiem”;
  6. „wyrażam zgodę na przesłanie paragonu fiskalnego na adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu rejestracyjnym. Nie żądam doręczenia mi paragonu w formie papierowej”.
 8. Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnego wprowadzania, modyfikowania oraz zakończenia świadczenia usług odpłatnych i nieodpłatnych. Odpłatne usługi świadczone będą przez Administratora na rzecz Użytkowników wyłącznie po złożeniu dyspozycji w postaci wypełnienia Formularza rejestracyjnego i wniesienia opłaty zgodnej z aktualnym Cennikiem.

 

Art. 5
Sposób płatności

 1. Dokonując Rejestracji Użytkownik upoważnia Administratora do przyjmowania w imieniu tego Użytkownika, na rachunek bankowy Administratora, środków pieniężnych płaconych tytułem ceny za świadczoną usługę w ramach Serwisu.
 2. Z chwilą zapłaty przez Użytkownika ceny za Poradę, Administrator wystawia paragon, który następnie (w terminie do 72 godzin) w formie elektronicznej (skan) przesyłany jest do Użytkownika na adres poczty elektronicznej e – mail wskazany w Formularzu rejestracyjnym.
 3. Cena płacona przez Użytkownika jest przekazywana za pomocą elektronicznego systemu obsługi płatności dotpay.pl, zgodnie z regulaminem tego systemu, dostępnym pod adresem: www.dotpay.pl, na rachunek bankowy Administratora. Właścicielem systemu dotpay.pl jest Dotpay S.A. (dane kontaktowe podane są w regulaminie tego systemu).
 4. Zapłata Ceny następuje z chwilą doręczenia Administratorowi informacji z systemu dotpay.pl o tym, że płatność Ceny została potwierdzona przez ten system.

 

Art. 6
Polityka prywatności

 1. Dane oraz informacje zawarte w Formularzu rejestracyjnym wykorzystywane będą przez Administratora wyłącznie do celów związanych z prawidłowym wykonaniem zleconej usługi.
 2. W przypadku powzięcia przez Administratora wątpliwości, w szczególności: co do zgodności z prawdą, dobrymi obyczajami, obowiązującymi przepisami prawa bądź aktualności podanych przez Użytkownika danych w formularzu rejestracyjnym, uzyskuje on uprawnienie do podjęcia następujących czynności:
  1. wezwania Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji danych – na adres poczty elektronicznej e –mail wskazany w Formularzu,
  2. zawiadomienia właściwych organów o naruszeniu,
  3. wstrzymania się od udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w Formularzu rejestracyjnym, do czasu wyjaśnienia wątpliwości.
 3. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych Użytkownika (w szczególności adres IP) wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Art. 7
Zasady korzystania z Serwisu

 1. Każdorazowe zadanie pytania przez Użytkownik wymaga wypełnienie Formularze rejestracyjnego i dokonania opłaty zgodnej z aktualnym Cennikiem.
 2. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu. W przypadku stwierdzenia dopuszczenia się takich działań przez Użytkownika, Administrator ma prawo do zablokowania dostępu Użytkownika do Serwisu. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Serwisu stanowią czyn zabroniony w myśl obowiązujących przepisów. Administrator jest wówczas uprawniony do podjęcia stosownych czynności, w tym zmierzających do naprawienia poniesionej przez niego szkody.
 3. Zawierając umowę z Administratorem, Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:
  1. przestrzegania autorskich praw osobistych i majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Administratora oraz innych Osób;
  2. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu;
  3. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Serwisu innych Użytkowników;
  4. nie podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Administratora, Użytkowników i innych Osób.
 4. Zabrania się wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem, jakim jest Serwis. W szczególności zabronione jest umieszczanie w Formularzu rejestracyjnym treści i zdjęć o charakterze erotycznym czy pornograficznym, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób. Zabrania się również rozsyłania spamu i niezamówionej informacji handlowej.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do żądania natychmiastowego zaprzestania dokonywania działań przez Użytkownika, które nie są zakazane przez Regulamin, jednak mogą godzić w interesy Administratora. Odmowa zastosowania się do takiego żądania przez Użytkownika będzie uznana za naruszenie Regulaminu.

 

Art. 8
Odpowiedzialność

 1. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników nawet, jeśli spowodowałyby one utratę Formularzy rejestracyjnych wysłanych przez Użytkowników.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Serwisu.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane przez Użytkowników w Formularzu rejestracyjnym. Treści umieszczane przez Użytkowników w Formularzu rejestracyjnym nie są poglądami i opiniami Administratora. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach Serwisu ani za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Administrator w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania innych Osób, ani za wykorzystanie przez nie danych Użytkowników niezgodnie z celem działania Serwisu.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za dalsze wykorzystanie przez Użytkowników i inne osoby informacji przekazanych Użytkownikowi w Poradach realizowanych w ramach usług Serwisu.
 6. Użytkownik nie jest uprawniony do:
  • rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu informacji uzyskanych w ramach Porady, ani w całości ani we fragmentach,
  • ingerowania w treść Porady,
  • publikacji, dystrybucji, powielania Porady,
  • jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania Porady.

   

Art. 9
Reklamacje

 1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Administratora lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej ( e-mail) lub pisemnej. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane Użytkownika (jak w formularzu rejestracyjnym), adres poczty elektronicznej e-mail wskazany przez Użytkownika przy Rejestracji oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Administrator przed rozpatrzeniem reklamacji zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 3. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać one będą z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa. Administrator może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 30 (słownie: trzydziestu) dni od udzielenia Porady, której reklamacja dotyczy.
 4. Administrator pozostawi bez rozpoznania składane reklamacje dotyczące usług świadczonych przez inne Osoby przy wykorzystaniu funkcji Serwisu. Administrator nie ma również obowiązku przekazywania reklamacji podmiotowi właściwemu do realizacji reklamacji.
 5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres poczty elektronicznej e-mail wskazany przez Użytkownika przy Rejestracji.
 6. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających z nie realizowania usług przez Administratora lub realizowania ich niezgodnie z postanowieniami Regulaminu przysługuje Użytkownikowi po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

 

Art. 10
Przepisy końcowe

 1. Regulamin jest dostępny pod adresem www.lekarz-radzi.com
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.
 3. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym niezwłocznie Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu w Serwisie.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu.
 5. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.

 

Art. 11
Prawo właściwie i spory

Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, której przedmiotem są usługi świadczone przez Administratora w ramach Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Administratora w ramach Serwisu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne, dla siedziby Administratora.